Artikel 1   
Elke bestelling betekent de aanvaarding van onze voorwaarden door de klant. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering van de bestelling kan nooit een aanleiding zijn tot schadevergoeding of tot ontbinding van de overeen¬komst.
Artikel 2
De factuur moet betaald worden binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum. Al onze facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel, behoudens anders¬luidende schriftelijke bepalingen.
Artikel 3
Bij niet-betaling op de vervaldag van een factuur wordt ze van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% met een minimum van € 50.
Artikel 4
In geval van betwistingen, is uitsluitend de rechtbank van het arrondissement van Leuven
bevoegd. Klachten zijn enkel geldig indien ze per aangetekend schrijven gebeuren. Klachten die niet binnen de acht dagen na de levering geformuleerd zijn, worden niet meer aanvaard.